Pravidlá súťaže „Vyhraj balíček dezinfekcie od značky Dr. Santé“

Autor3 roky pred
Obľúbené0

Súťažiť môžete na Facebook stránke ELFA PHARM SLOVENSKO klikni sem:  www.facebook.com/elfapharmslovensko

VYHRAJ balíček dezinfekcie od značky Dr. Santé

Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Elfa Pharm s.r.o., so sídlom Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 242 655, zapísaná v Obchodnom registri Trenčín , oddiel: s.r.o, vložka č. 30486/R (ďalej len „Usporiadateľ“).
Trvanie Súťaže:
Súťaž prebieha od 28. 8. 2020 do 6.9. 2020.
Cieľ súťaže:
Cieľom organizovania uvedenej súťaže je podpora a reklama produktov značky Elfa Pharm.
Účastníci Súťaže:
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Výhra v Súťaži:
7. 9. 2020 budú vyžrebovaný 3 výhercovia Súťaže, ktorým bude zaslaná alebo osobne odovzdaná výhra „balíčky dezinfekcie od značky Dr. Santé".
Podmienky účasti v Súťaži, žrebovanie a výhry
Svoj súhlas s pravidlami Súťaže a Účastníci sa zapoja do Súťaže tak, že na Facebook fanpage Elfa Pharm Slovensko www.facebook.com/elfapharmslovensko pridajú svoj komentár "Kde všade používajú dezinfekciu" Odpoveď musia napísať do komentára k súťažnému príspevku.
Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť max. 3 krát (môže pridať max. 3 komentáre). Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách. Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre správou vo Facebook Messengeri.
Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyžrebuje Usporiadateľ 3 Účastníkov Súťaže ktorý vyhrajú balíček dezinfekcie od značky Dr. Santé za prítomnosti osoby poverenej Usporiadateľom. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže. O výsledkoch žrebovania bude Usporiadateľ informovať komentárom pod súťažným príspevkom najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže.
Odovzdanie výhry
Výhercovia budú o výhre informovaní komentárom pod súťažným príspevkom najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže a správou vo Facebook Messengeri. V prípade, ak výherca nebude reagovať na zaslané oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry za určených podmienok, nárok Súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Podmienky odovzdania výhry budú s každým výhercom dohodnuté osobitne. Výherca je povinný na požiadanie preukázať Usporiadateľovi svoju totožnosť, t. j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky Súťaže. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak tieto budú Súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku Súťaže bude na zadaný kontaktný údaj Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť Súťažiaceho v Súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.
Osobné údaje a ochrana osobnosti
Zapojením sa do Súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom, e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Elfa Pharm s.r.o., so sídlom Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 242 655, zapísaná v Obchodnom registri Trenčín , oddiel: s.r.o, vložka č. 30486/R. Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím podkladov v súvislosti so Súťažou Usporiadateľom na jeho propagačné a marketingové účely, na internetových stránkach, najmä na internetovej stránke www.elfapharm.sk, v profile Usporiadateľa na internetovej stránke www.facebook.com, ako aj na letákoch a propagačných materiáloch Usporiadateľa. Účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa predchádzajúcej vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne podobizne a snímky Účastníka v súlade s dohodnutým účelom.
Výhry a daň z príjmov
Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry , ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
Zodpovednosť Usporiadateľa
Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
Záverečné ustanovenia
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28. 8. 2020.
V Novom Meste nad Váhom dňa 28. 8. 2020
Elfa Pharm s.r.o.
Malinovského 1252/36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 47 242 655
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Trenčín, Oddiel: s.r.o, Vložka č. 30486/R.

Zanechajte nám Váš názor
Zanechajte odpoveď
Ak chcete napísať komentár, musíte sa prihlásiť.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa